აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge
მათემატიკა
 

skoool დაგეხმარებათ შეაბიჯოთ მათემატიკის შთამბეჭდავ სამყაროში


დაწყებითი მათემატიკა
სამგანზომილებიანი ფიგურები

Learn Step სამგანზომილებიანი ფიგურები
წილადების შეკრება და გამოკლება

Learn Step წილადების შეკრება და გამოკლება
მიმატება

Learn Step მიმატება
ანალოგური დრო

Learn Step ანალოგური დრო
ფართობი

Learn Step ფართობი
ჩვეულებრივი წილადები

Learn Step ჩვეულებრივი წილადები
მონაცემების დამუშავება

Learn Step მონაცემების დამუშავება
ათწილადების შეკრება და გამოკლება

Learn Step ათწილადების შეკრება და გამოკლება
ათწილადები

Learn Step ათწილადები
გაყოფა

Learn Step გაყოფა
გამყოფი

Learn Step გამყოფი
მთელი რიცხვები

Learn Step მთელი რიცხვები
გავეცნოთ მთელ რიცხვებს

Learn Step გავეცნოთ მთელ რიცხვებს
ჯერადი რიცხვები

Learn Step ჯერადი რიცხვები
გამრავლება

Learn Step გამრავლება
რიცხვთა მიმდევრობები

Learn Step რიცხვთა მიმდევრობები
პერიმეტრი

Learn Step პერიმეტრი
რიცხვის თანრიგები

Learn Step რიცხვის თანრიგები
მრავალკუთხედები

Learn Step მრავალკუთხედები
მარტივი და შედგენილი რიცხვები

Learn Step მარტივი და შედგენილი რიცხვები
შეფარდება

Learn Step შეფარდება
მოცულობა

Learn Step მოცულობა
საბაზო მათემატიკა
ალგებრული წილადები

Learn Step ალგებრული წილადები
კუთხეების კლასიფიკაცია

Learn Step კუთხეების კლასიფიკაცია
მონაკვეთის შუამართობი

Learn Step მონაკვეთის შუამართობი
წრფივი განტოლებები

Learn Step წრფივი განტოლებები
პითაგორას თეორემის გამოყენება, ნაწილი 1

Learn Step პითაგორას თეორემის გამოყენება, ნაწილი 1
სხეული

Learn Step სხეული
კუთხის გრადსული ზომის პოვნა მოცემული ტრიგონომეტრიული ფარდობით

Learn Step კუთხის გრადსული ზომის პოვნა მოცემული ტრიგონომეტრიული ფარდობით
ფრჩხილები ალგებრულ გამოსახულებაში

Learn Step ფრჩხილები ალგებრულ გამოსახულებაში
ალგებრული გამოსახულებები

Learn Step ალგებრული გამოსახულებები
პითაგორას თეორემის გამოყენების მაგალითები, ნაწილი 2

Learn Step პითაგორას თეორემის გამოყენების მაგალითები, ნაწილი 2
პითაგორას თეორემა, ნაწილი 1

Learn Step პითაგორას თეორემა, ნაწილი 1
ცვლადების გამრავლება

Learn Step ცვლადების გამრავლება
სხეულის სიმეტრიის სიბრტყეები

Learn Step სხეულის სიმეტრიის სიბრტყეები
პითაგორას თეორემის გამოყენება

Learn Step პითაგორას თეორემის გამოყენება
ღერძული სიმეტრია

Learn Step ღერძული სიმეტრია
წერტილის პოვნა საკორდინატო სიბრტყეზე (სხვადასხვა მეოთხედი)

Learn Step წერტილის პოვნა საკორდინატო სიბრტყეზე (სხვადასხვა მეოთხედი)
ათწილადების შეკრება

Learn Step ათწილადების შეკრება
ალგებრული წევრები

Learn Step ალგებრული წევრები
სამკუთხედების ტიპები (სხვადასხვა სამკუთხედები)

Learn Step სამკუთხედების ტიპები (სხვადასხვა სამკუთხედები)
ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები

Learn Step ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები
მობრუნება

Learn Step მობრუნება
ცვლადები

Learn Step ცვლადები
საკოორდინატო სიბრტყე

Learn Step საკოორდინატო სიბრტყე
10-ის ხარისხებზე გამრავლება

Learn Step 10-ის ხარისხებზე გამრავლება
წილადების დალაგება

Learn Step წილადების დალაგება
მობრუნების გარდაქმნები

Learn Step მობრუნების გარდაქმნები
განტოლებათა სისტემები

Learn Step განტოლებათა სისტემები
საშუალო მათემატიკა
ბლაგვკუთხა სამკუთხედები – კუთხის მოძებნა მისი Sin, Cos ან Tan–ის მიხედვით კალკულატორის გამოყენებით

Learn Step ბლაგვკუთხა სამკუთხედები – კუთხის მოძებნა მისი Sin, Cos ან Tan–ის მიხედვით კალკულატორის გამოყენებით
სამკუთხედის ფართობი

Learn Step სამკუთხედის ფართობი
თანამამრავლები 2 - კვადრატების სხვაობის დაშლა მამრავლებად

Learn Step თანამამრავლები 2 - კვადრატების სხვაობის დაშლა მამრავლებად
წრფის განტოლება

Learn Step წრფის განტოლება
თანამამრავლები 1 - საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ გატანა

Learn Step თანამამრავლები 1 - საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ გატანა
თანამამრავლები 2 - ისეთი კვადრატული სამწავრის მამრავლებად დაშლა, რომლის 'x²'–ის კოეფიციენტი 1–ზე მეტია

Learn Step თანამამრავლები 2 - ისეთი კვადრატული სამწავრის მამრავლებად დაშლა, რომლის 'x²'–ის კოეფიციენტი 1–ზე მეტია
თანამამრავლები 1 - 'x² + bx - c' სახის კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა

Learn Step თანამამრავლები 1 - 'x² + bx - c' სახის კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა
თანამამრავლები 1 - საერთო მამრავლის მქონე წევრების დაჯგუფება

Learn Step თანამამრავლები 1 - საერთო მამრავლის მქონე წევრების დაჯგუფება
თანამამრავლები 1 - ოთხწევრის მამრავლებად დაშლა

Learn Step თანამამრავლები 1 - ოთხწევრის მამრავლებად დაშლა
პითაგორას თეორემას - როდის შეიძლება მისი გამოყენება

Learn Step პითაგორას თეორემას - როდის შეიძლება მისი გამოყენება
პითაგორას თეორემა - როცა უცნობია მართი კუთხის როგორც მიმდებარე, ასევე მოპირდაპირე გვერდი

Learn Step პითაგორას თეორემა - როცა უცნობია მართი კუთხის როგორც მიმდებარე, ასევე მოპირდაპირე გვერდი
ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - კუთხის Sin, Cos ან Tan–ის პოვნა x-ღერძის გამოყენებით

Learn Step ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - კუთხის Sin, Cos ან Tan–ის პოვნა x-ღერძის გამოყენებით
თანამამრავლები 2 - მამრავლებად დაშლის გამეორება

Learn Step თანამამრავლები 2 - მამრავლებად დაშლის გამეორება
პითაგორას თეორემა - როცა ცნობილია მართკუთხა სამკუთხედის გვერდი და მახვილი კუთხე

Learn Step პითაგორას თეორემა - როცა ცნობილია მართკუთხა სამკუთხედის გვერდი და მახვილი კუთხე
თანამამრავლები 1 - დაყვანილი კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა

Learn Step თანამამრავლები 1 - დაყვანილი კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა
განტოლებათა სისტემები

Learn Step განტოლებათა სისტემები
ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - სინუსების თეორემა

Learn Step ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - სინუსების თეორემა
დახრის კოეფიციენტის გამოთვლა

Learn Step დახრის კოეფიციენტის გამოთვლა
კვადრატული განტოლების ამოხსნა ფორმულის გამოყენებით

Learn Step კვადრატული განტოლების ამოხსნა ფორმულის გამოყენებით
კვადრატული განტოლებები

Learn Step კვადრატული განტოლებები
თანამამრავლები 2 - ისეთი კვადრატული განტოლების ამოხსნა, რომლის 'x²'–ის კოეფიციენტი ერთზე მეტია

Learn Step თანამამრავლები 2 - ისეთი კვადრატული განტოლების ამოხსნა, რომლის 'x²'–ის კოეფიციენტი ერთზე მეტია
ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - ერთეულოვანი წრეწირი

Learn Step ბლაგვკუთხა სამკუთხედები - ერთეულოვანი წრეწირი
პითაგორას თეორემა - როცა უცნობია ჰიპოტენუზა

Learn Step პითაგორას თეორემა - როცა უცნობია ჰიპოტენუზა
პითაგორას თეორემა - უცნობი ჰიპოტენუზის მოძებნა

Learn Step პითაგორას თეორემა - უცნობი ჰიპოტენუზის მოძებნა
ზევით გადასვლა


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება