აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
გეომეტრიული ფიგურა, სივრცე და ზომა - სიგრძე და ფართობი
 
სიგრძის ერთეულები | ფართობი
სიგრძის ერთეულები

მეტრულ სისტემაში სიგრძის შეmდეგი ერთეულები გამოიყენება: მილიმეტრი(მმ), სანტიმეტრი(სმ), მეტრი(მ) და კილომეტრი(კმ).

 10 მმ= 1სმ 
100სმ= 1მ 
1000მ=1კმ

პერიმეტრი
პერიმეტრი არის მანძილი გეომეტრიუი ფიგურის გარშემო. იგი ფიგურის გვერდების სიგრძეების ჯამია.
მაგალითი:
1) გამოთვალეთ ABCD მართკუთხედის პერიმეტრი
length and area1
პერიმეტრი=15+15+8+8 = 46სმ
 
შენიშვნა: თუ სიგრძეს აღვნიშნავთ L–ით, ხოლო სიგანეა W , მაშინ პერიმეტრი (P) გამოისახება შემდეგი ფორმულით:
 
P=2L+2W
2) გამოთვალეთ ნახაზზე მოცემული ფიგურის პერიმეტრი (P).
length and area2
P=5+5+3+3+2+2+10+4 = 34სმ
შენიშვნა: ამ მაგალითში ჯერ უნდა გამოვთვალოთ სიგრძე 4სმ. (10-6=4). დანარჩენი საძიებელი სიგრძეების, 2სმ და 5სმ, პოვნა ადვილად შეიძლება ნახაზიდან.
 

ფართობი

ფართობი ფიგურის შიგნით მოქცეული სივრცის ნაწილია. ფართობის გასაზომად შეგვიძლია ფიგურა დავყოთ კვადრატებად და შემდეგ დავთვალოთ მათი რაოდენობა. თუ თითოეული კვადრატის გვერდის სიგრძეა 1სმ, მაშინ ფართობის ერთეულია სმ 2.
უჯრებიან ფურცელზე შეგვიძლია დავხაზოთ ნებისმიერი არაწესიერი ფიგურა და მის შიგნით მოქცეული კვადრატების დათვლით შევაფასოთ ფართობი. ფიგურის შიგნით ნაწილობრივ მოქცეული კვადრატებიც კრიბება.
მაგალითი:
შეაფასეთ მოცემული ფიგურის ფართობი.
length and area3

ფართობი = 3½ კვადრატი  
ნაცნობი ფიგურების (მაგ. სამკუთხედი, მართკუთხედი, დელტოიდი) ფართობის გამოთვლა სპეციალური ფორმულის საშუალებით ხდება.
 
მართკუთხედის ფართობი
ფართობი=სიგრძე x სიგანე
 
მაგალითი: 
გამოთვალეთ ABCD მართკუთხედის ფართობი.
length and area4
ფართობი=15 x 8= 120სმ2
 
სამკუთხედის ფართობი
ფართობი = ½ x ფუძე x სიმაღლე
 
მაგალითი:
გამოთვალეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.
length and area5
ფართობი=1/2 x 10 x 6= ½ x 60 = 30სმ2
 
(შენიშვნა: 10 x 60 არის BC გვერდზე აგებული მართკუთხედის ფართობი. სამკუთხედის ფართობი მისი ნახევარია).
 
პარალელოგრამის ფართობი
ფართობი = ფუძე x სიმაღლე
 
მაგალითი:
გამოთვალეთ PQRS პარალელოგრამის ფართობი.
length and area6
ფართობი = 10 x 6 = 60სმ2
დელტოიდის და რომბის ფართობი
ფართობი = ½ (დიაგონალების ნამრავლი)
მაგალითი
გამოთვალეთ ABCD დელტოიდის და LMNO რომბის ფართობები.
length and area7
ABCD და LMNO ფართობი = ½ x 10 x 6 =30სმ2
ტრაპეციის ფართობი
ფართობი = ½(ფუძეების ჯამი) x სიმაღლე
მაგალითი
გამოთვალეთ ABCD ტრაპეციის ფართობი.
length and area8
ფართობი = ½ (10+20) x 5 = ½ x 30 x 5 = 75სმ2
შენიშვნა: ხშირად ამოცანაში მოცემულია ფართობი და საძიებელია ერთერთი სიგრძე.

მაგალითი

სამკუთხედის ფართობია 20სმ2. გამოთვალეთ QR–ის სიგრძე.

length and area9
20 = ½ x 4 x QR
20 = 2 x QR
QR = 10სმ
შედგენილი ფიგურები
ხშირად საჭიროა ფიგურის დაყოფა ნაცნობ ფიგურებად. შემდეგ საჭიროებისამებრ შევკრებთ ან გამოვაკლებთ ფართობებს.
მაგალითი
დააკვირდით ნახაზს და გამოთვალეთ ა) მთლიანი ფიგურის ფართობი და ბ) გამუქებული ფართობი.
length and area10
ა) სრული ფართობი = ფართობი A + ფართობი B
=(2x3) + (5x10)
= 6+50
= 56სმ2
ბ) გამუქებული ფიგურის ფართობი= 56 – (2x2)
= 52სმ2
 

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება