აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
გეომეტრიული ფიგურა, სივრცე და ზომა - კუთხეები გეომეტრიულ ფიგურებში
 
სამკუთხედის კუთხეები | ოთხკუთხედის კუთხეები
სამკუთხედის კუთხეები
 
სამკუთხედის კუთხეების ჯამია 180o .
angles in shapes1
ეს თვისება დაგვეხმარება კუთხეების შესახებ ამოცანების ამოხსნაში
 
მაგალითი:
1) angles in shapes2მოცემულია სამკუთხედი ABC. კუთხე BAC=100o და კუთხე BCA=20o. იპოვეთ კუთხე ABC.
 

შევკრიბოთ ნაცნობი კუთხეების გრადუსული ზომები და შედეგი გამოვაკლოთ 180–ს.

შენიშვნა: ამოცანების ამოხსნისას, კონკრეტული მოქმედების მიზეზი უნდა მიუთითოთ ფრჩხილებში.
 

2) მოცემულია სამკუთხედი LMN. კუთხე LMN=50o და LM= LN, იპოვეთ კუთხეები LNM, MLN და LNP.

 

angles in shapes3

3) სამკუთხედ PQR–ში კუთხე PQR =30o, RS წრფე PQ–ს პარალელურია და კუთხე PRS=90o. იპოვეთ კუთხეები QPR, QRP და SRT.
 
angles in shapes4
 

ოთხკუთხედის კუთხეები

ოთხკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამია 360o.
angles in shapes5
 
ამ თვისების დახმარებით ვიპოვით უცნობ კუთხეებს .
 
მაგალითი:
1) მოცემულია ოთხკუთხედი PQRS. იპოვეთ კუთხე PQR.
angles in shapes6
 
2) მოცემულია პარალელოგრამი LMNO, სადაც კუთხე LON = 70o. იპოვეთ კუთხეები OLM, LMN და MNO.
angles in shapes7
მრავალკუთხედის კუთხეების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ 'წესიერი და არაწესიერი მრავალკუთხედები, შიდა და გარე კუთხეები'.
 

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება