აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
ალგებრა - პირდაპირი და უკუპროპორცია (ალგებრული)
 
პირდაპირი პროპორცია (ალგებრული) | უკუპროპორცია
 
პირდაპირი პროპორცია (ალგებრული)

თუ y და x ცვლადები პირდპირ პროპორციულია, მაშინ მათ შორის დამოკიდებულება შეგვიძლია ჩავწეროთ განტოლების სახით.

პირდაპირი პროპორციის დამახასიათებელი განტოლება

  y = kx  სადაც k მუდმივია

  
ამოცანები

1) მოცემულია, რომ y და x პროპორციული სიდიდეებია. y = 56 როდესაც x = 8. იპოვეთ y–ის მნიშვნელობა, თუ x = 12.
 

ა) იპოვეთ k–ს მნიშვნელობა y = kx x = 8 y = 56

56 = k x 8
 

k = 56/8
 

k = 7
 

 
 
 
ბ) ჩასვით k = 7 განტოლებაში

 

y = 7x

 

"თუ x = 12"
      
y = 7 x 12
 
y = 84


2) მოცემულია, რომ p და t2 პროპორციული სიდიდეებია. როდესაც p = 16, მაშინ t = 2.
 

ა) გამოთვალეთ p თუ t = 5

ბ) გამოთვალეთ t თუ p = 81
 


ა) p = kt2  
     
  16 = k x 4
 
 
  k = 4
 
 
p = 4t2
 
(t = 5)
 
  p = 4 x 25
 
 
p = 100
   
ბ) p = 4t2
 
(p = 81)
                  81 = 4 x t2
 
 
                  t2 = 81/4
 
 
                  t = 9/2

                t = 4.5
 

უკუპროპორცია

თუ y და x უკუპროპორციული სიდიდეებია, მაშინ ისინი აკმაყოფილებენ შემდეგ განტოლებას: y = k/x

ამოცანები
1) y და x უკუ პროპორციული სიდიდეებია. თუ y = 5 მაშინ x = 4,
  ა) გამოთვალეთ y, თუ x = 10
 
ბ) გამოთვალეთ x თუ y = 40
 
ა) y = k/x
 
  5 = k/4
   
  k = 20
     
  y = 20/x
 
x = 10
 
  y=20/10
 
  y=2
   
  ბ) 40 = 20/x
  x = 0.5
   
f და  square_root_symbol w უკუ პროპორციული სიდიდეებია. თუ f = 10, მაშინ w = 16.
ა) გამოთვალეთ f თუ w = 9 ბ) გამოთვალეთ w თუ f = 4
  ა) f = k/square_root_symbolw  
     
  10 = k/square_root_symbol16  
     
  10 = k/4
 
k = 40
 
     
  f = 40/square_root_symbol9
 
w = 9
 
  f = 40/3
 
f = 13.3 (1dp)
 
     
  ბ) 4 = 40/square_root_symbol w  
     
  vw = 40/4  
     
  square_root_symbolw =10
 
w = 100
 

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება