აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
ალგებრა - მიმდევრობა და N–ური წევრი
 
მიმდევრობები | N–ური წევრი | კვადრატული მიმდევრობა
 
მიმდევრობები

რიცხვთა სიმრავლეს, რომელშიც წევრები გარკვეული კანოზომიერებით არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან, რიცხვთა მიმდევრობა ეწოდება. ასეთ შემთხვევაში, არსებული კანონზომიერების გამოყენებით მიმდევრობის ნებისმიერი წევრის პოვნაა შესაძლებელი.

მაგალითი:

  5,10,20,40… გააორმაგეთ ბოლო წევრი…..80,160

3,5,7,9,…..დაუმატეთ ორი …..11,13

25,21,17,13,…გამოაკელით ოთხი …..9,5
 

ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მარტივად შეიძლება კანონზომირების დადგენა. უფრო რთულ შემთხვევაში უნდა დავადგინოთ წესი (ფორმულა), რომელიც დაგვეხმარება მიმდევრობის ნებისმიერი წევრის პოვნაში.
 
 

N–ური წევრი

წესს, რომლის მიხედვითაც ვპოულობთ მიმდევრობის ნებისმიერ წევრს, n–ური წევრის ფორმულა ეწოდება.

მაგალითი:
მოცემულია მიმდევრობა 6,10,14,18,……

   
ა) იპოვეთ n–ური წევრი ბ) იპოვეთ მე– 20 წევრი გ) n–ური წევრია 42, იპოვეთ n–ის მნიშვნელობა
   
დააკვირდით მეზობელ წევრებს შორის სხვაობას
 
  6 10 14 18
\ _/\_ /\_ /
4 4 4
სხვაობა ოთხია
   
  n–ური წევრი, ანუ ზოგადი წევრის ფორმულაა:
 
 
n–ური წევრი = a + (n-1)d
სადაც a= პირველ წევრი=6
n = წევრის ნომერი
D= სხვაობა = 4
 
 
ამ მიმდევრობისთვის n–ური წევრი = 6 +(n-1)4
= 6 + 4n -4
= 2 + 4n
     
ამ ფორმულის დახმარებით შეგვიძლია ვიპოვოთ მიმდევრობის ნებისმიერი წევრი.
     
     
ბ) მე–20 წევრი =
2 + 4x20
= 82
ვინაიდან n=20
     
გ) n–ური წევრი = 42  
     
  42 = 2 + 4n
40 = 4n
n=10
 
 

მაშასადამე, ამ მიმდევრობის მე–10 წევრია 42.

ნებისმიერი წრფივი მიმდევრობისთვის შეგვიძლია ჩავწეროთ მსგავსი ფორმულა. წრფივ მიმდევრობაში სხვაობა მუდმივია. ჩვენი მიმდევრობის შემთხვევაში ეს სხვაობაა 4.

     
კვადრატული მიმდევრობა    
 
ასეთი ტიპის მიმდევრობაში სხვაობა (ე.წ. პირველი სხვაობა) ცვლადია. მუდმივი რჩება სხვაობების სხვაობა (ე.წ. მეორე სხვაობა)
 
მაგალითი:
მოცემულია მიმდევრობა 3,8,15,24,35………
  3 8 15 24 35
\_/\_ /\_ /\_ /
5 7 9 11
\_ /\_ /\_ /
2 2 2
პირველი სხვაობა

მეორე სხვაობა


კვადრატულ მიმდევრობაში მეორე სხვაობა მუდმივია (ჩვენ შემთხვევაში, ეს სხვაობაა 2).

კვადრატული მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულა:

n–ური წევრი = a + (n-1)d1 + ½(n-1)(n-2)d2
სადაც პირველი წევრი a

პირველი სხვაობა d1

მეორე სხვაობა d2

= 3 =5 = 2
 
  n–ური წევრი= 3 + (n-1)5 + ½ (n-1)(n-2)2
=3 + 5n - 5 +n2 -3n + 2
=n2 +2n
 
ამ ფორმულის მიხედვით, მიმდევრობის მე–100 წევრია:
 
  მე–100 წევრი = 1002 +200
= 10200
 
ეს მეთოდი (ფორმულა) გამოდგება ყველა კვადრატული მიმდევრობისთვის, ანუ როდესაც მეორე სხვაობა მუდმივია.

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება