აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
რიცხვი - წილადები
 
ექვივალენტური წილადები | სხვა სახის წილადები | წილადის შეკვეცა | შეკრება და გამოკლება
გამრავლება | გაყოფა | წილადის ჩაწერა ათწილადის სახით
 

ექვივალენტური წილადები

ეს მართკუთხედი დაყოფილია 8 ტოლ ნაწილად.

თითოეული ნაწილი მთლიანი მართკუთხედის ერთი მერვედია (1/8).

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

  1/8

დიაგრამაზე ნაწილების შეღებვა.
ამ მართკუთხედის სამი მეოთხედი ნაწილია შეღებილი.

  1
  4

  1
  4

  1
  4

  1
  4

თითოეული მეოთხედი შედგება ორი მერვედი ნაწილისგან. მაშასადამე 3/4 და 6/8 ტოლი რიცხვებია.

ასეთ წილადებს ექვივალენტური ეწოდება, 3/4 = 6/8

თუ წილადის მრიცხველს და მნიშვნელს ერთი და იიგივე რიცხვზე გავამრავლებთ, მივიღებთ ექვივალენტურ წილადს.

1/2 = 3/6 (წილადის მნიშვნელი და მრიცხველი გამრავლებულია 3–ზე)

2/3 = 8/12 (წილადის მნიშვნელი და მრიცხველი გამრავლებულია 4–ზე)


 

სხვა სახის წილადები

1. არაწესიერი წილადი
არაწესიერია წილადი, რომლის მრიცხველი მეტია მნიშვნელზე. მაგალითად, 3/2 არაწესიერი წილადია.

2. შერეული წილადი
შედგება მთელი და წილადი ნაწილებისგან. მაგალითად, 1½.

შერეული წილადი შეგვიძლია გადავაქციოთ არაწესიერ წილადად.

=
2 x 1+1
2
=
3
2
 

მთელ ნაწილს ვამრავლებთ წილადი ნაწილის მნიშვნელზე და მიღებულ შედეგს ვუმატებთ მრიცხველს

ანუ 2 x 1 + 1 = 3. შედეგად მივიღებთ 3
2
 


მაგალითად, 5 2
3
=
3 x 5 + 2
3
=
17
3
   


არაწესიერი წილადის ჩაწერა შერეული წილადის სახით
 
17
3
= 17 ÷ 3 = 5, ხოლო ნაშთია 2
 


მაშასადამე გვაქვს 5 მთელი და 2/3 (5 2
3
)

  

წილადის შეკვეცა

შეკვეცის შედეგად მივიღებთ წილადს, რომლის მრიცხველს და მნიშვნელს არ აქვთ საერთო გამყოფი.

წილადის მრიცხველს და მნიშვნელს ვყოფთ ერთი და იგივე რიცხვზე.

მაგალითი: 5/10 = 1/2 (წილადის მნიშვნელი და მრიცხველი გაყავით (შეკვეცეთ) 5–ზე)

6/8 = 3/4 (შეკვეცეთ 2–ზე)

12/20 = 3/5 (შეკვეცეთ 4–ზე)
 
 
შენიშვნა: 1/2, 3/4 და 3/5 აღარ იკვეცება.  

წილადის ჩაწერა

მაგალითი: თქვენ გქონდათ 20 კანფეტი. 15 შეჭამეთ. კანფეტების რა ნაწილი შეგიჭამიათ?

თქვენ შეჭამეთ 15 კანფეტი 20–დან. წილადის სახით ეს ჩაიწერება როგორც 15/20.

საბოლოო პასიუხში შეკვეცა აუცილებელია. 15/20 = 3/4 (შეკვეცეთ 5–ზე)

 
რიცხვის ნაწილის პოვნა

მაგალითი 1: იპოვეთ 8–ის 3/4 ნაწილი.

წესი: მოცემული რიცხვი გაყავით წილადის მნიშვნელზე და შედეგი გაამრავლეთ მრიცხველზე.

8 ÷ 4 x 3 = 6
 
8–ის 3/4 = 6

 

მაგალითი 2:15–ის 2/5 = 15 ÷ 5 x 2 = 6

 
წილადების შეკრება და გამოკლება

მაგალითები: 3/5 + 1/5 = 4/5
 
4/5 – 1/5 = 3/5
 
2/7 + 3/7 = 5/7
 
7/8 – 3/8 = 4/8 = 1/2
 

თუ წილადების მნიშვნელები ტოლია, მაშინ უბრალოდ შეკრიბეთ ან გამოაკელით მათი მრიცხველები.

თუ წილადების მნიშვნელები განსხვავებულია, მაშინ მნიშველები უნდა გავათანაბროდ საჭირო რიცხვზე გამრავლებით. ამ ნოქმედებას გაერთმნიშვნელიანება ეწოდება.

მაგალითი 1:

 
1/2 + 1/3 = ?

      2 x 3 = 6
 

იმისათვის, რომ შესაკრები წილადების მნიშვნელში მივიღოთ 6, თითოეული წილადის მნიშვნელი და მრიცხველი ერთი და იგივე რიცხვზე უნდა გავამრავლოთ.

1/2 + 1/3 = 3
6
+
2
6
=
5
6
 

მართლაც, 1/2 = 3/6 და 1/3 = 2/6. ამ ორი წილადის შეკრების შედეგია 5/6.

მაგალითი 2:

4/5 – 2/3 = ?
 
(5 x 3 =15)
 
4/5 = 12/15 და 2/3 = 10/15
 
ე.ი. 12/15 – 10/15 = 2/15

 

შერეული რიცხვები

ჯერ ვკრებთ ან ვაკლებთ მოცემული შერეული წილადების მთელ ნაწილებს, ხოლო შემდეგ წილად ნაწილებს.

მაგალითი:

  3 1
4
+
2 1
3
=
5
 7 
12
 

  5
7
12
2 1
3
=
3

12
=
3 1
4
 

 
 
წილადების გამრავლება

წილადების გამრავლებისას, მრიცხველი მრავლდება მრიცხველზე და მნიშვნელი მნიშვნელზე. მიღებული წილადი შეკვეცეთ.

მაგალითი 1: 3/4 x 2/3
=

3 x 2
4 x 3

=
6/12 = 1/2        

წილადების გამრავლებისას, ჯვარედინადაც შეიძლება შეკვეცოთ.

მაგალითი 2: 15/16 x 24/35 = ?

15 და 35 იკვეცება 5–ზე. შედეგად მივიღებთ 3/16 x 24/7

16 და 24 იკვეცება 8–ზე. შედეგად მიიღება 3/2 x 3/7

და ბოლოს, 15/16 x 24/35 = 3/2 x 3/7 = 9/14

 
შერეული წილადების გამრავლება

მაგალითი 3: 3 1
4
x
2
1
3
= ?  

გადააქციეთ არაწესიერ წილადად:13/4 x 7/3

=
 91/12 =7 7/12

  

წილადების გაყოფა

წესი: გამყოფი წილადის შებრუნებით გაყოფა ( ÷) გადაიქცევა გამრავლებად (x). შემდეგ გამოიყენეთ წილადების გამრავლების წესი.

მაგალითი:

3/4 ÷ 1/2 = 3/4 x 2/1 = 6/4 = 1

2
4
=
 

შერეული წილადების გაყოფისას

3 1
4
÷
2 1
3
= 13/4 x 3/7 = 39/28 =
1 11
28
 
 
გადააქციეთ არაწესიერ წილადებად და გამოიყენეთ ზემოთ აღწერილი წესი.

 

წილადის ჩაწერა ათწილადის სახით

წესი: გაყავით წილადის მრიცხველი მნიშვნელზე.

მაგალითი 1: 3/4 = 3 ÷ 4 = 0. 75  
     
ან
3/4 = 75/100 = 0.75 (წილადის მრიცხველი და მნიშვნელი გაამრავლეთ 25–ზე)
     
     
მაგალითი 2 : 3/5 = 3 ÷ 5 = 0.6  
     
ან
3/5 = 6/10 = 0.6 (წილადის მრიცხველი და მნიშვნელი გაამრავლეთ 2–ზე)
     
შენიშვნა: მეორე ხერხი სასარგებლოა კალკულატორის გარეშე მუშაობისას.


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება