აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
რიცხვი - ათწილადები  

თანრიგი | ათწილადების შეკრება და გამოკლება | ათწილადების გამრავლება | ათწილადების გაყოფა | სხვა მოქმედებები
 

თანრიგი

ათწილადში შემავალი თითეული ციფრი გარკვეული მნიშვნელობის მატარებელია, რომელიც დამოკიდებულია ამ ციფრის ადგილზე ათწილადში.

ზოგიერთი თანრიგის დასახელება (მნიშვნელობა) ცხრილშია მოცმული:

მნიშვნელობა

ათეულები

ერთეულები

.

მეათედი

მეასედი

ციფრი

6

5

.

2

5

პირველი 5–ის მნიშვნელობაა 5 ერთეული, ვინაიდან იგი ერთეულების თანრიგში დგას.

მეორე ხუთიანის მნიშვნელობაა 5 მეასედი, ვინაიდან იგი მეასედების თანრიგში დგას.

 

ათწილადების შეკრება და გამოკლება

წესი: ათწილადები ერთმანეთის ქვეშ ჩაწერეთ ისე, რომ წერტილები ერთ სვეტში აღმოჩნდეს. შემდეგ შეძლებთ შესაბამისი სვეტების შეკრებას ან გამოკლებას.

მაგალითი: 6.23 + 17.58 + 0.452

 
6
.23  
 
17
.58    

 +

0
.452  
 
24
.262    

ათწილადების ერთმანეთის ქვეშ სწორად განლაგების შემდეგ ვკრებთ ან ვაკლებთ მთელი რიცხვების ანალოგიურად.

45.37 – 3.76
45.37
   

 -

3.76
 
 
41.61
   

 

ათწილადების გამრავლება

ა. მარტივი შემთხვევა

4.5 x 7 =
4
.5  

 x

 
 7
 

31

.5  

გამრავლება მთელი რიცხვების ანალოგიურად ხდება. წერტილს დავწერთ მაშინ, როდესაც იგი შეგვხვდება გამრავლების პროცესში.

ბ. რთული შემთხვევა

4.32 x 5.2

ე.ი. 432 x 52 = 22464

ამ შემთხვევაშიც გამრავლება მთელი რიცხვების მსგავსია. წერტილი შემდეგნაირად უნდა დავწეროთ:

4.32 გვაძლევს ორ ციფრს წერტილის შემდეგ

5.2 გვაძლევს ერთ ციფრს წერტილს შემდეგ

2+1 = 3, მაშასადამე, ნამრავლში ათწილადის გამყოფი წერტილის შემდეგ უნდა იყოს 3 ციფრი.

22.464

4.32 x 5.2 = 22.464
 

 

ათწილადების გაყოფა

ა. ათწილადის გაყოფა მთელ რიცხვზე
ამ შემთხვევაში გაყოფის პროცედურა მთელი რიცხვების გაყოფის მსგავსია. არ დაგავიწყდეთ წერტილის შესაბამის ადგილზე ჩაწერა.

მაგალითი: 12.45 ÷ 5
= 2.49
 
     long_division_2.49  
   
    ^
 
    წერტილები ერთმანეთის ქვეშ იწერება

ბ. ათწილადის ათწილადზე გაყოფა

6.25
÷
0.5
= 12.5
x 10
  x10
 

0.5 მრავლდება 10–ზე, რათა იგი გადავაქციოთ მთელ რიცხვად. იმისათვის, რომ ეს მოქმედება საბოლოო შედეგზე არ აისახოს, 6.25 აუცილებლად უნდა გამრავლდეს 10–ზე.

62.5 ÷ 5 = 12.5

წესი: ათწილადზე გაყოფისას, გამყოფი უნდა ვაქციოთ მთელ რიცხვად, რაც შესაძლებელია მისი 10, 100,…… გამრავლების შედეგად. სწორი განაყოფის მისაღებად, გამყოფიც უნდა გამრავლდეს იგივე რიცხვზე.

ნაშთიანი გაყოფის ჩაწერა შესაძლებელია ათწილადის სახით: 17 ÷ 4 = 4.25


long_division_4.25   წერტილის შემდეგ ნებისმიერი ოდენობის ნულის მიწერაა შესაძლებელი. შემდეგ, გაყოფის ოპერაცია მთელი რიცხვების გაყოფის მსგავსად ხორციელდება.


 
სხვა მოქმედებები

ათწილადის გაყოფა ან გამრავლება 10, 100,…

5.76 x 10 = 57.6

  165.8 ÷ 10 = 16.58
5.76 x 100 = 576.0   165.8 ÷ 100 = 1.658


შენიშვნა: ამ შემთხვევაში მარტივი წესი მოქმედებს.

წერტილი იმდენი ადგილით გადაადგილდება, რამდენი ნულიც აქვს თანამამრავლს ან გამყოფს.

გამრავლებისას წერტილი გადაადგილდება მარჯვნივ, ხოლო გაყოფისას – მარცხნივ.

5.76 x 1000 = 5760.0   165.8 ÷ 1000 = 0.1658
(წერტილი გადავიდა 3–ით მარჯვნივ)   ( წერტილი გადავიდა 3–ით მარცხნივ)

ათწილადის ჩაწერა წილადის სახით

.

მეათედი

მეასედი

0.25

=

0.

2

5

ათწილადის წილადი ნაწილი იყოფა უკაასკნელი არანულოვანი თანრიგის მნიშვნელობაზე.

0.25 = 25/100 = ¼


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება