აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 

ალგებრა - მამრავლებად დაშლა
 

მეთოდი 1 | მეთოდი 2 | მეთოდი 3 | ორმაგი ფრჩხილი
 

ალგერული გამოსახულების მამრავლებად დაშლისას, თითოეული თანამამრავლი უნდა ფრჩხილებში ჩავსვათ.

გამოსახულების მამრავლებად დაშლის სამი ხეხრი არსებობს.

მეთოდი 1: საერთო გამყოფი ანუ ფრჩხილებს გარეთ გატანა

მაგალითი 1 : დაშალეთ მამრავლებად 3y + 6

ასეთ შემთხვევაში, 3 გამოსახულების ყველა წევრის საერთო გამყოფია

ამიტომ, შეიძლება მისი ფრჩხილებს გარეთ გატანა. საბოლოო პასუხია

  3(y + 2)

შემდეგ მაგალითში წევრებს ორი საერთო გმყოფი აქვთ.

მაგალითი 2: დაშალე მამრავლებად 5y2 - 10y

5 და y საერთო გამყოფებია. პასუხია

  5y (y - 2)

გამოსახულების მამრავლბად დაშლისას, ფრჩხილებს გარეთ უნდა გავიტანოთ ყველა საერთო გამყოფი.
 

მეთოდი 2: კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლა

კვადრატულ სამწევრში შემავალი წევრების უმაღლესი ხარისხია 2.

მაგალითი 1: დაშალეთ მამრავლებად y2 + 5y + 6

კვადრატული სამწევრის მამრავლებად დაშლისას დაგჭირდებათ ფრჩხილების ორი წყვილი. თითოეულში ჩავწერთ პირველი და ბოლო წევრების გამყოფებს, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში.

 
   y2
+
 5y        +  6
           
  (y y)       (6 1)
(3 2)

          პირველი წევრის გამყოფები

              ბოლო წევრის გამყოფები

შენიშვნა: ამ შემთხვევაში ბოლო წევრს გამყოფთა ორი წყვილი აქვს. საჭიროა ავარჩიოთ ის წყვილი, რომლის ჯამია შუა წევრის ტოლი (ამ კონკრეტულ მაგალითში, ჯამია 5)

მაშასადამე, პასუხია (y +3 )(y + 2)

წევრთა ნიშნები საპირისპიროც შეიძლება იყოს.

მაგალითი 2: დაშალეთ მამრავლებად

 y2 + 3y - 10

   
 
 
 

(y y)       (-5, 2)

                 (5, -2)
                 (-10, 1)
                 (10, -1)

ამ შემთხვევაში მხოლოდ 5 + -2 = 3 (შუა წევრის კოეფიციენტი)

პასუხი = (y +5 )( y -2)

მაგალითი 3: დაშალეთ მამრავლებად  x2 - 7x + 12
 
(x x)      (- 3 - 4)
             - 3 + - 4 = - 7 (შუა წევრის კოეფიციენტი)

პასუხი: (x - 3 )(x - 4)

 

მეთოდი 3: კვადრატების სხვაობა

ეს მეთოდი ეხება ისეთ გამოსახულებას, რომელიც შედგება ორი წევრის სხვაობისგან, სადაც თითოეული წევრი რაიმე რიცხვის ან სიმბოლოს კვადრატია.

მაგალითი 1: დაშალეთ მამრავლებად x2  - 9

x კვადრატში და 9 სრული კვადრატებია. მათი სხვაობა შემდეგნაირად შეგვიძლია დავშალოთ მამრავლებად.

  x2
-
    9  
(x x)
   (3 3)  
      (x + 3)  (x - 3)  

მაგალითი 2: დაშალეთ მამრავლებად  y2 - 25
  (y y) (5 5)
  (y + 5)(y - 5)
შენიშვნა: ერთი თანამამრავლი შეიცავს + ნიშანს, ხოლო მეორე შეიცავს - ნიშანს. 
ზოგიერთი გამოსახულების მამრავლებად დაშლისათვის საჭიროა გამოვიყენოთ ზემოთ მოყვანილი ხერხების კომბინაცია.

მაგალითი 3: დაშალეთ მამრავლებად 2y2 - 8

საერთო გამყოფი

 2(y2 - 4)
კვადრატების სხვაობა

 2(y + 2)(y - 2)

შენიშვნა: პასუხის შეამოწმებლად გავხსნათ ფრჩხილები.

მაგალითად, 3(y + 2) = 3 x y + 3 x 2 = 3y + 6

შენიშვნა: ფრჩხილის შიგნით მოთავსებული თითოეული წევრი უნდა გავამრავლოთ 3–ზე.

5y(y - 2) = 5y x y + 5y x - 2 = 5y2 - 10y

 

ორმაგი ფრჩხილი

მაგალითი 1:
 
(y + 3)(y + 2) = y(y + 2) + 3(y + 2)

= y2 + 2y + 3y + 6

= y2 + 5y +6

შენიშვნა: მეორე ფრჩხილის შიგნით მოთავსებული ყოველი წევრი მრავლდება y-ზე და შემდეგ 3–ზე.

მაგალითი 2:
 
(y + 5)(y - 2) = y(y - 2) + 5(y - 2)

= y2 - 2y + 5y - 10

= y2 + 3y - 10მაგალითი 3:
 
(x - 3)(x - 4) = x(x - 4) - 3(x - 4)

= xx - 4x - 3x + 12

= x2 - 7x + 12

 
შენიშვნა: (-3)–ზე გამრავლების შედეგად ფრჩხილქვეშა გამოსახულების ყოველი წევრი იცვლის ნიშანს.

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება