აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
ალგებრა - ფრჩხილები
 
ფრჩხილები | ფრჩხილების შემცველი განტოლებები | ორმაგი ფრჩხილი
 
ფრჩხილები
გამოსახულებაში წევრების დაჯგუფება ფრჩხილების საშუალებით ხდება.
ფრჩხილების გახსნისას, ფრჩხილის წინ მდგომი კოეფიციენტი მრავლდება ფრჩხილის შიგნით მდგომ თითოეულ წევრზე.
3 (y + 2) = 3 x y + 3 x 2 = 3y + 6

y და + 2 მრავლდება 3–ზე.

5 (y – 3) = 5 x y – 5 x 3
= 5y – 15
ფრჩხილების შემცველი განტოლებები

მაგალითი 1: ამოხსენით 5 (y – 3) = 20
გახსენით ფრჩხილები

  5y – 15 = 20
  5y = 20 + 15
  5y = 35
  y = 35გაყოფილი 5–ზე
  y = 7


მაგალითი 2: ამოხსენით p + 4 = 5  
 

   3

 

შენიშვნა: წილადის ხაზის საშუალებით p + 4 დაჯგუფებულია. ამიტომ, პირველ ეტაპზე 4 ვერ გადავა მარჯვენა მხარეს.

p + 4 = 5
(გაამრავლეთ 3–ზე)
 
 

   3

   

  p + 4 = 5 x 3
 
  p + 4 = 15
(დაუმატეთ – 4 განტოლების ორივე მხარეს)
  p = 15 – 4
 
  p = 11  

 
ორმაგი ფრჩხილი
მაგალითი 1:
 
(y + 3)(y + 2) = y(y + 2) + 3(y + 2)

= y2 + 2y + 3y + 6

= y2 + 5y +6

შენიშვნა: მეორე ფრჩხილს ვამრავლებთ y–ზე და შემდეგ 3–ზე.

მაგალითი 2:
 
(y + 5)(y - 2) = y(y - 2) + 5(y - 2)

= y2 - 2y + 5y - 10

= y2 + 3y - 10მაგალითი 3:
 
(x - 3)(x - 4) = x(x - 4) - 3(x - 4)

= xx - 4x - 3x + 12

= x2 - 7x + 12

შენიშვნა: ამჯერად ვამრავლებთ (-3)–ზე, რაც მეორე ფრჩხილიში მდგომი თითოეული წევრის ნიშანს საპირისპირო ნიშნით შეცვლის.

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება