აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
რიცხვი - ირაციონალობა
 
განმარტება | გამარტივება | სახის შეცვლა | ამოცანები | ირაციონალობის მოხსნა
 
განმარტება

თუ რიცხვის ზუსტად ჩაწერის ერთადერთი გზა კვადრატული ფესვია, მაშინ ამ რიცხვს ირაციონალური ეწოდება.

 square_root_02 ირაციონალურია.

 

გამარტივება

. მიმატება და გამოკლება

წესი: მხოლოდ ერთი და იგივე რიცხვის კვადრაული ფესვების შეკრება და გამოკლებაა შესაძლებელი.


square_root_02+square_root_02 
  = 2 square_root_02
     

square_root_02 – 2 square_root_02 
  = 3 square_root_02
     

square_root_02+squareroot_3large 
  = აღარ მარტივდება


ბ. გამრავლება და გაყოფა

წესი: ირაციონალური რიცხვების გამრავლება და გაყოფა შესაძლებელია.
 

square_root_02squareroot_3large 
  squareroot_6large
 

squareroot_6large÷ squareroot_3large 
 
=  square_root_02
       

შენიშვნა:


 squareroot_6large÷ 2
  აღარ მარტივდება
მაგრამ

squareroot_6largex 2
  = 2 squareroot_6large

კვადრატული ფესვის მთელზე გამრავლების ან გაყოფისას ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს .

 

სახის შეცვლა
   
squareroot_24largesquareroot_4x6largesquare root 4 proper x squareroot_6large= 2 x squareroot_6large = 2 squareroot_6large
ანუ
 
 squareroot_24large= 2 squareroot_6large

თუ ფესვის შიგნით მოთავსებული რიცხვის ერთ–ერთი გამყოფი რაიმე რიცხვის სრული კვადრატია, მაშინ ეს უკანასკნელი შეგვიძლია გავიტანოთ კვადრატული ფესვის გარეთ.
 
 squareroot_27largesquareroot_9x3large= 3 squareroot_3large

 
ამოცანები

მაგალით 1: მართკუთხედის სიგრძეა (2 + squareroot_3large)სმ, ხოლო სიგანე (3 – squareroot_3large)სმ–ის ტოლია. გამოთვალეთ ამ მართკუთხედის ფართობი.

  ფართობი = (2 + squareroot_3large) (3 – squareroot_3large) = 6 – 2 squareroot_3large +3 squareroot_3large – 3
  ფართობი = (3 + 3 squareroot_3large) სმ

მაგალითი 2: გაამარტივეთ squareroot_8 x squareroot_3large =
squareroot_8 x squareroot_3largesquareroot_24large= 2 squareroot_6large

 
ირაციონალობის მოხსნა

ირაციონალობის მოხსნა როგორც წესი მნიშვნელში გვჭირდება.
მაგალითი 1:
3
=
3
x
 square_root_02 = square_root_02  
 

square_root_02

 
square_root_02
  _____
square_root_02
 
2
 

წესი: იმისათვის, რომ წილადის მნიშვნელში მოვხსნათ ირაციონალობა, მისი მრიცხველი და მნიშვნელი უნდა გავამრავლოთ მნიშვნელში მდგომ კვადრატულ ფესვზე.

მაგალითი 2: მნიშვნელში კვადრატული ფესვის შემცველი გამოსახულებაა

 
  5  
=
    5   
x
( 2 – squareroot_3large) = 5 ( 2 – squareroot_3large)
 
(2 + squareroot_3large)
 
( 2 + squareroot_3large)
  ( 2 – squareroot_3large)   4 – 2   squareroot_3large+ 2 squareroot_3large – 3
               
   
=
5(2 – squareroot_3large)
=
5 ( 2 – squareroot_3large)    
     
1  
       

წესი:
მრიცხველი და მნიშვნელი გაამრავლეთ მნიშვნელში მდგომ გამოსახულებაზე ფესვის წინ შეცვლილი ნიშნით. ამ პროცედურას შეუღლებულზე გამრავლება ეწოდება და მნიშვნელში მოსპობს ირაციონალობას.

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება