აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
რიცხვი - რაციონალური და ირაციონალური რიცხვები  
რაციონალური რიცხვები | ირაციონალური რიცხვები
 

რაციონალური რიცხვები

ორი მთელი რიცხვის შეფარდება რაციონალურია.

¾, ½, 5.33333... , 6, რაციონალური რიცხვებია

 

შენიშვნა: 5.3333… = 5 1 (რაციონალურია)  
    3    

ნებისმიერი სასრული ან პერიოდული ათწილადი რაციონალური რიცხვია.

 
ირაციონალური რიცხვები

 square_root_2–ის მსგავსი რიცხვები ირაციონალურიa. მათი ჩაწერა შეუძლებელია წილადის, სასრული ათწილადის ან პერიოდული ათწილადის სახით.

 pi_symbol  (პი) ირაციონალური რიცხვია, იგი არის უსასრულო არაპერიოდული ათწილადი.

თუ მოცემული რიცხვიდან კვადრატული ან კუბური ფესვის ზუსტად ამოღება შეუძლებელია, მაშინ ეს ფესვი ირაციონალური რიცხვია.

მაგალითი 1: იპოვეთ ირაციონალური რიცხვი 27 და 35 შორის.

 

(27 + square_root_2 ) ირაციონალურია.


მაგალითი 2:
ირაციონალური რიცხვის კვადრატი ირაციონალურია. შეამოწმეთ ეს დებულება.

  square_root_2)2 = 4 კვადრატული ფესვის კვადატში აყვანის შედეგად რაციონალურ რიცხვს ვღებულობთ .  
    მაგრამ ( pi_symbol)2ირაციონალურია  
    მაშასადამე, ზემოთ მოყვანილი დებულება მცდარია .  


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება