აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
რიცხვი - ზედა და ქვედა ზღვარი
 
ზედა და ქვედა ზღვარი | ამოცანები
 
ზედა და ქვედა ზღვარი

ხშირად საჭიროა გაზომვის სიზუსტის დადგენა, რაც ნიშნავს, რომ გვაქვს გასაზომი სიდიდის უდიდესი მნიშვნელობა (ზედა ზღვარი) და უმცირესი მნიშვნელობა (ქვედა ზღვარი).

მაგალითი:
საძიებელი სიგრძეა 15 სმ (სანტიმეტრის სიზუსტით)
 
უმცირესი მნიშვნელობა = 14.5სმ
 
ვინაიდან 14.4 დამრგვალების შედეგად მოგვცემს 14სმ–ს სანტიმეტრის სიზუსტით.
 
უდიდესი მნიშვნელობა = 15.49999…სმ

ეს რიცხვი შეგვიძლია ჩავწეროთ, როგორც 15.5სმ.

წესი: თუ გაზომვის სიზუსტის ერთეული მოცემულია, მაშინ ზედა და ქვედა ზღვარი იქნება გაზომვის შედეგს დამატებული/გამოკლებული სიზუსტის ერთეულის ნახევარი. 
მაგალითად, გაზომვის შედეგია 2.8სმ მილიმეტრის სიზუსტით, ანუ გაზომვის სიზუსტეა = 0.1
 
მაქსიმუმი = 2.8 + 0.1/2 = 2.8 + 0.05 = 2.85
მინიმუმი = 2.8 - 0.1/2 = 2.8 – 0.05 = 2.75

 

ამოცანები

მაგალითი 1:
მართკუთხედის სიგრძე და სიგანე შესაბამისად 12სმ და10სმ–ია. გამოთვალეთ ამ მართკუთხედის ფართობის უდიდესი მნიშვნელობა სანტიმეტრის სიზუსტით.

მაქსიმალური სიგრძე = 12 + 0.5 = 12.5სმ
მაქსიმალური სიგანე = 10 + 0.5 = 10.5სმ
მაქსიმალური ფართობი = 12.5 x 10.5 = 131.25სმ2

მაგალითი 2:
იპოვეთ 500 ÷ 100 გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა (ასეულის სიზუსტით)

500–ის მაქსიმუმი = 500 + 50 = 550
100–ის მინიმუმი = 100 – 50 = 50
500 ÷ 100 გამოსახულების მაქსიმუმია 550 ÷ 50 = 11

შენიშვნა: გაყოფისას

გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობაა მაქსიმუმი ÷ მინიმუმზე.

გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობაა მინიმუმი ÷ მაქსიმუმზე

გამოკლებისას
 

უდიდესი მნიშვნელობა = მაქსიმუმი – მინიმუმი

უმცირესი მნიშვნელობაა = მინიმუმი – მაქსიმუმი

 


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება