აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
ქიმიური ბმა (Higher)
 
რატომ ერთდებიან ატომები | იონური ბმა | კოვალენტური ბმა | მეტალური ბმა
 

რატომ ერთდებიან ატომები

როდესაც ორი ან მეტი განსხვავებული ელემენტი ქიმიურად უკავშირდება ერთმანეთს წარმოიქმნება ნაერთი.

ელემენტები ნაერთში მტკიცედ არიან დაკავშირებული, ამიტომ მათი დაშორება ძნელია.

ატომები ერთმანეთს უკავშირდებიან, რომ შეიძინონ ინერტული აირის მსგავსი სტაბილური ელექტრონული აღნაგობა.

ინერტულ აირებს არ გააჩნიათ რეაქციისუნარიანობა და არ წარმოქმიან ნაერთებს, რადგან მათი ატომების გარე შრე შევსებულია ელექტრონებით.

ატომები სავსე ელექტრონულ გარეშრეს იონური ბმის შემთხვევაში აღწევენ ელექტრონების გაცემით ან მიერთებით, ხოლო კოვალენტურ ბმის შემთხვევაში - ელექტრონების გაზიარებით.

 

იონური ბმა

ელექტრონების გაცემის ან მიერთების შედეგად ატომები წარმოქმნიან დამუხტულ ნაწილაკებს, რომელთაც იონები ეწოდებათ.

ატომები, რომლებიც კარგავენ ელექტრონებს, წარმოქმნიან დადებითად დამუხტულ იონებს, ხოლო ატომები, რომლებიც იძენენ ელექტრონებს წარმოქმნიან უარყოფითად დამუხტულ იონებს.

ნატრიუმს  2311Na აქვს თერთმეტი ელექტრონი. მისი ელექტრონული აღნაგობაა 2, 8, 1.

როდესაც ნატრიუმი ურთიერთქმედებს სხვა ელემენტებთან, მისი ატომები კარგავენ გარე შრის ელექტრონს და წარმოქმნიან დადებითად დამუხტულ იონს.

11.2_ionic_bonding_V2
 
ქლორის ატომს აქვს 17 ელექტრონი. მისი ელექტრონული აღნაგობაა 2, 8, 7. ქლორი გარე შრის შესავსებად იძენს ერთ ელექტრონს და წარმოქმნის უარყოფითად დამუხტულ იონს.
 
11.2_ionic_bonding_2_V2

იონურ ბმაში საპირისპიროდ დამუხტული იონები ელექტროსტატიკური მიზიდულობის ძალით მტკიცედ ებმიან ერთმანეთს.

ნატრიუმის და ქლორის იონების შეერთების შედეგად წარმოიქმნება ნატრიუმის ქლორიდი NaCl.

ფორმულაში არ არის ნაჩვენები მუხტები, რადგან ისინი აბათილებენ ერთმანეთს.

თქვენ უნდა შეძლოთ წარმოადგინოთ მაგნიუმის ოქსიდის MgO და კალციუმის ქლოიდის CaCl2შემადგენლობაში მყოფი იონები.

იონური ნაერთები წარმოქმნიან წესიერი გეომეტრიული ფორმის სტრუქტურას, რომელსაც გიგანტური იონური მესერი ეწოდება. ისინი ხასიათდებიან მაღალი ლღობისა და დუღილის ტემპერატურებით, რადგან კრისტალის რღვევისთვის საჭიროა მრავალი მტკიცე ბმის მიზიდულობის გადალახვა.

იონური ნაერთები გამლღვალ ან წყალში გახსნილ მდგომარეობაში ატარებენ ელექტრობას რადგან ამ დროს იონებს შეუძლიათ თავისუფალი გადაადგილება.

 

კოვალენტური ბმა

კოვალენტურ ბმაში სტაბილურ ელექტრონულ კონფიგურაციას ატომები აღწევენ გარე შრის ელექტრონული წყვილების გაზიარებით.

მრავალი კოვალენტური ნაერთი მარტივ მოლეკულას წარმოადგენს, მაგალითად წყალი H2O.

წყალბადს მხოლოდ ერთი ელექტრონი აქვს პირველ შრეზე, რომელზეც სულ ორი ელექტრონი შეიძლება მოთავსდეს. ანუ წყალბადს სჭირდება ერთი ელექტრონი მის შესავსებად.

ჟანგბადის გარე შრეზე ექვსი ელექტრონია, ანუ მას კიდევ ორი ელექტრონი სჭირდება მის შესავსებად.

ჟანგბადი თითოეულ წყალბადის ატომს საზიარო ელექტრონული წყვილით უკავშირდება. ამგვარად, ყველა ატომის გარე შრე ივსება.

საზიარო ელექტრონული წყვილი არის კოვალენტური ბმა. წყვილის თითოეული ელექტრონი ორ სხვადასხვა ატომს ეკუთვნის.

ასეთი სახით გამოხატული კოვალენტური ბმა მხოლოდ გარე შრის ელექტრონებს გვიჩვენებს.

11.2_covalent_bonding_small_V2

წერტილები და ჯვრები განსხვავებული ატომების გარე შრის ელექტრონებს წარმოადგენენ.

სტრუქტურული დიაგრამის თითოეული ხაზი წარმოადგენს საზიარო ელექტრონულ წყვილს - ერთ კოვალენტურ ბმას.

თქვენ უნდა შეძლოთ გამოსახოთ კოვალენტური ბმები ამიაკში NH3, წყალბადში H2, ქლორწყალბადში HCl, მეთანსა CH4 და ჟანგბადში O2.

მარტივ მოლეკულურ ნაერთებს დაბალი ლღობის და დუღილის ტემპერატურები ახასიათებთ, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ კოვალენტური ბმები მოლეკულის შიგნით ძლიერია, მოლეკულათშორისი მიზიდულობის ძალები სუსტია

ისინი არ ატარებენ ელექტრობას, რადგან მოლეკულებს არ გააჩნიათ ელექტრული მუხტი.

ალმასი, გრაფიტი და სილიციუმის დიოქსიდი (კვარცი) ატომთა გიგანტური კოვალენტური სტრუქტურებია. ატომებს შორის მრავალი კოვალენტური ბმის გამო მათ ძალიან მაღალი ლღობის ტემპერატურა აქვთ.

ალმასი და გრაფიტი ნახშირბადის ფორმებია.

ალმასში თითოეული ნახშირბადის ატომი კოვალენტური ბმით უკავშირდება ოთხ სხვა ნახშირბადის ატომს. შედეგად მიღებული სამგანზომილებიანი გიგანტური სტრუქტურა ძალიან მტკიცეა. ალმასის კრისტალი ერთი გიგანტური მოლეკულაა.

სილიციუმის დიოქსიდიც მსგავსი სტრუქტურით ხასიათდება.

გრაფიტში თითოეული ნახშირბადატომი წარმოქმნის სამ კოვალენტურ ბმას და წარმოქმნილ გიგანტურ მოლეკულას შრეობრივი აგებულება აქვს..

შრეებს შორის ბმები სუსტია, რის გამოც ადვილია შრეების ერთმანეთის მიმართ გადაადგილება.

გრაფიტი შეიცავს თავისუფალ ელექტრონებს და ამიტომ შეუძლია ელექტრული დენის გატარება.


11.2_covalent_bonding2_V2

მეტალური ბმა

მეტალებს გიგანტური სტრუქტურები აქვთ.

მეტალის ატომის გარე შრის ელექტრონები თავისუფლად მოძრაობენ მთლიან სტრუქტურაში. ეს წარმოქმნის მჭიდროდ დაკავშირებული იონების სტრუქტურას, რომელიც გარშემორტყმულია ელექტრონების "ზღვით".

იონების და ელექტრონების მუხტი აკავებს სტრუქტურას, მაგრამ საშუალებას აძლებს იონებს, რომ ერთმანეთის მიმართ გადაადგილდნენ. შედეგად, შესაძლებელია მეტალების მოღუნვა და გაჭიმვა.

თავისუფალი ელექტრონები მეტალის ელექტრო და თბოგამტარობას განაპირობებენ.

11.2_metallicbonding

Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება