აირჩიეთ ენა: ENGLISH | ქართული
skoool™ Georgia logos Ministry of education NCAC INTEL
 

 
skoool updates
იხილეთ ზოგიერთი სასწავლო ობიექტი

კუთხის სახეები

ნერვული რკალი

პერიოდული სისტემა

სამყაროს წარმოშობა

კომეტები
 
skoool™.com
emis.ge

« back 
ალგებრა -ხარისხი
 
ხარისხი | წილადი ხარისხი | ახარისხების წესები
 
ხარისხი


x3 იკითხება როგორც ‘x ხარისხად 3'.

რიცხვის რამოდენიმეჯერ გaმრავლება თავის თავზე არის ამ რიცხვის ხარისხი .

მაგალითად: y3 = y x y x y

სხვა ტიპის ხარისხები:
y-2
=
1    
    y2   (უარყოფითი ხარისხი)
         
y 1/3
cuberoot_y2     (წილადი ხარისხი)
         
y 1/4
  4root_y2  

შენიშვნა: წილადი ხარისხის მნიშვნელი გვიჩვენებს თუ რომელი ხარისხის ფესვი უნდა ამოვიღოთ მოცემული რიცხვიდან.

 

წილადი ხარისხი
წილად ხარისხში აყვანის ზოგადი წესი: yb/a =  broot_y2

 
Y = 1     (ნულოვანი ხარისხი)
 
 
 

ნულ ხარისხში აყვანისას შედეგი ყოველთის არის 1.

 

ახარისხების წესები

წესი 1. ერთგვაროვანი (ტოლი ფუძის მქონე) წევრების გამრავლებისას ხარისხები იკრიბება. მაგალითად, y3 x y5 = y8.

აგრეთვე, 2y2 x 7y4 = 14 y6 (დააკვირდით, რომ კოეფიციენტები 2 და 7 ერთმანეთზე მრავლდება)


წესი 2. ტოლი ფუძის მქონე წევრების გაყოფისას ხარისხები აკლდება. მაგალითად, y8 / y2 = y6.

აგრეთვე, 8y6 /4y2 = 2y4 (დააკვირდით, რომ კოეფიციენტები 8 და 4 ერთმანეთზე იყოფა)


წესი 3. ფრჩხილი და ხარისხი. დააკვირდით მაგალითს: (y2) 4 = y8 . ასეთ შემთხვევაში ხარისხები მრავლდება.


Copyright © 2011 Intel Corporation  skoool-ის შესახებ  მხარდამჭერთა შესახებ  კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება